Większość krajów Europy Środkowej posiada właściwe dla siebie historyczne krajobrazy kulturowe. Jednak obecnie różnorodność tych krajobrazów jest zagrożona wskutek zaniedbań w zakresie ochrony środowiska, w zakresie ochrony konserwatorskiej, a także wskutek procesów społeczno-ekonomicznych. Projekt KRAJOBRAZY KULTUROWE ma na celu ochronę i rozwój krajobrazów jako podstawy dla zachowania tożsamości obszaru CADSES oraz jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju regionalnego.
Opierając się na międzysektorowym podejściu obejmującym ochronę przyrody, ochronę dziedzictwa jak również rozwój obszarów wiejskich, oraz na międzynarodowych strukturach badawczych, projekt rozwija najlepsze przykłady na wdrażanie w praktyce Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Wliczyć w to należy wzrastającą dzięki międzynarodowym badaniom znajomość zagadnień dotyczących krajobrazów kulturowych („cyfrowy rejestr gruntu”) a także ogólnodostępny portal internetowy „Landscape Wikipedia”. Wszystko to ma na celu integrację krajobrazów z rozwojem regionalnym poprzez pilotażowe projekty w zakresie rolnictwa, turystyki, rynku regionalnego i odnawialnych źródeł energii. Co więcej, projekt ma na celu również rozwinięcie zintegrowanych strategii ochrony i rozwoju krajobrazów kulturowych na poziomie regionalnym, krajowym i poziomie CADSES.
Projekt nakierowany jest przede wszystkim na utworzenie międzynarodowej sieci, tak by pomóc we wdrożeniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej na obszarze CADSES
Sieć ta, w bliskiej współpracy z Sekcją Planowania Przestrzennego i Krajobrazu Rady Europy, będzie otwarta na dalszych partnerów.